4. अर्थनियोजन - Test No. 3 (SSC Maths 1 )

4. अर्थनियोजन - Test No. 3 (SSC Maths 1 )

शेअर बाजार, शेअर्सवरील परताव्याचा दर व शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीवर दलाली आणि कर यावर आधारीत ही चाचणी असेल.
4. अर्थनियोजन - Test No. 3 (SSC Maths 1 )
SSC Test

Post a Comment

If you have any doubts, please let be know.

close