इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी | SSC Question Bank For March 2022

 इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी | SSC Question Bank For March 2022

इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी | SSC Question Bank For March 2022
       शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी जो अभ्यास कमी झालेला आहे तोच अभ्यासक्रम २०२१-२२ साठी सुद्धा कमी झालेला आहे .कमी झालेला अभ्यासक्रम वगळून प्रत्येक विषयाची Question Bank तयार केलेली आहे. Question Bank चा जास्तीत जास्त सराव करा व चांगले गुण प्राप्त करा. 

इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी

माध्यम : मराठी

अ. क्र.

विषय

डाउनलोड

1.

गणित : भाग - १

Download 

2.

गणित : भाग - 2

Download 

3.

इतिहास आणि राज्यशास्त्र

Download 

4.

भूगोल

Download 

5.

कुमारभारती

Download 

6.

English (17) Third Language

Download 

7.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग - १

Download 

8.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग - २

Download 

Medium : English

Sr.No.

Subject

Download

1.

History and Political Science

Download 

2.

Geography

Download 

3.

English (03) First Language

Download 

4.

Aksharbharati

Download 

5.

Mathematics Part I

Download 

6.

Mathematics Part II

Download 


7.

Science & Technology Part 1

Download 

8.

Science & Technology Part 2

Download 


Tag- SSC Question Bank 2022, दहावी प्रश्नपत्रिका संच २०२१,दहावी प्रश्नपत्रिका संच २०२२,SSC IMP 2022

Post a Comment

If you have any doubts, please let be know.

थोडे नवीन जरा जुने
close