इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी | SSC Question Bank For March 2022

 इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी | SSC Question Bank For March 2022

इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी | SSC Question Bank For March 2022
       शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी जो अभ्यास कमी झालेला आहे तोच अभ्यासक्रम २०२१-२२ साठी सुद्धा कमी झालेला आहे .कमी झालेला अभ्यासक्रम वगळून प्रत्येक विषयाची Question Bank तयार केलेली आहे. Question Bank चा जास्तीत जास्त सराव करा व चांगले गुण प्राप्त करा. 

इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी

माध्यम : मराठी

अ. क्र.

विषय

डाउनलोड

1.

गणित : भाग - १

Download 

2.

गणित : भाग - 2

Download 

3.

इतिहास आणि राज्यशास्त्र

Download 

4.

भूगोल

Download 

5.

कुमारभारती

Download 

6.

English (17) Third Language

Download 

7.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग - १

Download 

8.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग - २

Download 

गणित प्रश्न ४ था व ५ वा सोडविण्यासाठी उत्तरासहीत प्रश्न 

Medium : English

Sr.No.

Subject

Download

1.

History and Political Science

Download 

2.

Geography

Download 

3.

English (03) First Language

Download 

4.

Aksharbharati

Download 

5.

Mathematics Part I

Download 

6.

Mathematics Part II

Download 


7.

Science & Technology Part 1

Download 

8.

Science & Technology Part 2

Download 


Tag- SSC Question Bank 2022, दहावी प्रश्नपत्रिका संच २०२१,दहावी प्रश्नपत्रिका संच २०२२,SSC IMP 20221 टिप्पण्या

If you have any doubts, please let be know.

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

">Responsive Advertisement
close