राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांचे निकाल दिनांक 6 मे 2023 रोजी

राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांचे निकाल दिनांक 6 मे २०२३ रोजी


राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी सन २०२३ ची उन्हाळी सुट्टी व आगामी  शैक्षणिक वर्ष सन 2023-24 मध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत शासन निर्णयानुसार तपशिलवार सूचना संचालनालयाच्या पत्रान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. उक्त सुचनांमध्ये सुट्टीचा कालावधी, शाळांचे निकाल जाहिर करणे, सन 2023-24 चे आगामी शैक्षणिक वर्ष सुरू करणे इ. बाबतच्या सुचना करण्यात आल्या आहेत. दिनांक 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिन असून राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृतो शताब्दी  वर्षाची सांगता पार्श्वभूमीवर खालील प्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात आल्या  आहेत.


1. दिनांक 1 मे 2023 रोजी महाराष्ट्र दिन सालाबाद प्रमाणे साजरा करण्यात यावा.


2. राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षाची सांगता पार्श्वभूमीवर दिनांक 6 मे २०२३ रोजी शाळांचा शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 चा निकाल जाहीर करावा आणि विदयार्थी/पालकांना गुणपत्रकांचे वाटप करण्यात यावे. तसेच, निकालासोबत उपक्रम/कार्यक्रमांचे आयोजन करून राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षाची सांगता समारंभ साजरा करण्यात यावा.


3. संदर्भिय क्रमांक 1 वरील शासन निर्णय आणि संचालनालयाच्या संदर्भिय क्रमांक 2 वरोल पत्रामध्ये दिलेल्या सूचनानुसार शाळांच्या उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष  सन २०२३-२४  सुरू  करण्याच्या तारखांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेला नाही.

शासन निर्णय -टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any doubts, please let be know.

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

">Responsive Advertisement
close